Onze visie

Onze missie: SBO Delta, speciaal voor jou!

sBO Delta is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Op een SBO-school zitten kinderen die te maken hebben met belemmeringen op één of meer van de volgende gebieden: sociaal emotioneel, leren, gedrag, intelligentie, motoriek, spraak en taal en werkhouding.

Anders gezegd: onze leerlingen hebben hulpvragen op één of meer van bovengenoemde gebieden. Wij proberen een zo goed mogelijk antwoord te geven op die hulpvragen. 

Het team van SBO Delta is betrokken bij de kinderen en hun ouders. Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Binnen een pedagogisch klimaat dat veiligheid, geborgenheid en uitdaging biedt, geven wij met ons onderwijs de kinderen alle mogelijkheden om goed voorbereid het vervolgonderwijs in te gaan.

Door de aard van hun belemmeringen zijn de kinderen van SBO Delta aangewezen op een pedagogisch klimaat waarbinnen veel steun en structuur geboden wordt. Dat klimaat bieden wij! Onze kinderen hebben hulp nodig bij de indeling van hun tijd, bij het maken van keuzes en de organisatie van hun werk. De mate waarin deze ondersteuning en structuur nodig is, verschilt per kind. Te weinig structuur en ondersteuning heeft tot gevolg dat kinderen van slag raken, dat ze zich onzeker voelen. Te veel structuur en begrenzing kan ertoe leiden dat de kinderen onvoldoende ruimte krijgen zichzelf te ontplooien. Maatwerk dus, en ook dat bieden wij!

Het pedagogisch klimaat van de school: uitgangspunt van de zorg voor het kind op Delta is individuele ontwikkeling naar een optimale ontplooiing. Dat die ontwikkeling plaats moet vinden in een omgeving waar samen gewerkt en geleefd wordt, is voor ons een uitgangspunt.  Het werken naar eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid betekent leren omgaan met vrijheid en met beperkingen van die vrijheid, uit mogen proberen en zelf oplossingen vinden. Het doel is om het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten. We proberen een omgeving te creëren die daartoe uitnodigt en waarin kinderen gestimuleerd worden te leren omgaan met eigen en andermans mogelijkheden en grenzen.

Vanzelfsprekend kijken wij niet alleen naar de problematiek van de kinderen. Onze kinderen hebben veel sterke kanten waarvan het belangrijk is dat die verder ontwikkeld worden. Zonder de realiteit uit het oog te verliezen, hebben wij hoge verwachtingen van de kinderen die wij in samenspraak met de ouders waar willen maken.

Visie

  • Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respect;
  • Wij zijn ambitieus en realistisch;
  • SBO Delta biedt een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat; de sfeer in de school is ontspannen, tolerant en gestructureerd;
  • Ons onderwijs is modern en staat open voor vernieuwing;
  • SBO Delta volgt de ontwikkelingen van de leerling, maar daagt ook uit;
  • Wij werken constructief samen met alle betrokkenen;
  • Wij werken aan professionaliteit en kwaliteit.

1.2 Doelstellingen

De school heeft (samen met de maatschappij) de opdracht om te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Nog duidelijker geldt deze opdracht ten aanzien van leerlingen, die door diverse problematieken uitvallen in het regulier basisonderwijs en worden verwezen naar een speciale school voor basisonderwijs.

Het onderwijs richt zich in elk geval op:

A. De emotionele ontwikkeling

1. Het leren omgaan met eigen gevoelens en emoties (onder andere die leren verwoorden) en met die van anderen (ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte daarvan, het leren zich te verplaatsen in de gevoelswereld van een ander).

2. Het aanleren van sociale vaardigheden die nodig zijn om het werken en spelen met anderen mogelijk te maken. Kennis en inzicht spelen bij beide aspecten een belangrijke rol.

B. De cognitieve ontwikkeling

Dit heeft betrekking op het verwerven en toepassen van kennis. Bij kinderen die verwezen worden naar een SBO-school kan een minder dan gemiddeld cognitief vermogen of meer specifiek een achterstand op verbaal niveau een oorzaak van de verwijzing zijn. Bovendien wordt zowel de verwerving als de toepassing van kennis dikwijls belemmerd door emoties die opgeroepen worden. Bij het werken met onze kinderen zullen we dus terdege rekening houden met de verbondenheid van sociaal-emotionele ontwikkeling aan de ene kant en de cognitieve ontwikkeling aan de andere kant. Soms is het noodzakelijk beiden te verbinden en moeten we aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

C. De zintuiglijke en motorische ontwikkeling

Deze is niet zelden vertraagd en/of anders verlopen dan bij de meeste kinderen. Functieontwikkeling in de groepen, speciale gymnastiek (Motorische Remedial Teaching) in samenwerking met de vakleerkracht gymnastiek, behoren in overleg met school tot de mogelijkheden.

D. Creativiteit

Het is onze taak om het creatieve vermogen dat aanwezig is te vergroten door situaties te creëren waarin voldoende bescherming en structuur aanwezig zijn en tevens een beroep wordt gedaan op vindingrijkheid en uitingsmogelijkheden van de kinderen.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

SBO Delta

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl